PL EN
Rejestracja Logowanie

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminów znajdują sie na stronie:
https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-morska/centralna-morska-komisja-egzaminacyjna/#Harmonogram
 

EGZAMINY PRZEPROWADZA CENTRALNA MORSKA KOMISJA EGZAMINACYJNA
Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) organizuje i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego.

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna podlega Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

Kontakt

Sekretariat CMKE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
ul. Chałubińskiego 4/6,
Warszawa
e-mail: cmke@mir.gov.pl,

Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni,
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, pokój 0/26,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
Gdynia
tel.: 58 355 33 35,
e-mail: cmkegdynia@mir.gov.pl,

Sekretariat w Urzędzie Morskim w Szczecinie,
budynek Kapitanatu Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, pokój 101,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
Szczecin
tel.: 91 440 35 55,
e-mail: cmkeszczecin@mir.gov.pl.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego, zwane dalej „rozporządzeniem” wprowadza m.in.:

  • zmienione wymagania dotyczące posiadania praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom lub świadectwo, koniecznej do przystąpienia do egzaminu, którego zdanie jest wymagane do uzyskania odpowiedniego dyplomu lub świadectwa. Do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przed CMKE na dyplom lub świadectwo konieczne jest posiadanie całości praktyki pływania wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., Poz. 937) do uzyskania odpowiedniego dyplomu lub świadectwa, do przystąpienia do egzaminu praktycznego całość praktyki pływania nie jest wymagana;
  • obowiązek składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego i praktycznego (osobno dla każdego z egzaminów), wraz z wymaganymi załącznikami (z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 4 ust. 5 oraz w § 6 ust. 3 rozporządzenia) do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu;
  • obowiązek posiadania na egzaminie dowodu osobistego lub paszportu służącego do sprawdzenia tożsamości zdającego;
  • nowe regulacje dotyczące wpłat za egzaminy, w tym brak możliwości przesuwania opłat egzaminacyjnych za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia. Opłaty wniesione na konta wskazane przez CMKE przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia przez osoby, które do tej pory nie przystąpiły do egzaminu i zachowały prawo do zwrotu opłaty egzaminacyjnej nie podlegają przesunięciu na nowy termin egzaminu i mogą zostać zwrócone na konto osoby wpłacającej po przesłaniu oryginału podpisanego wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej i kopii dowodu wpłaty.

Nowe dowody uiszczenia opłaty egzaminacyjnej powinny zawierać nazwę egzaminu, miejsce i termin egzaminu oraz imię i nazwisko zdającego. Dowody opłat wniesionych bez podania powyższej informacji nie będą przyjmowane jako właściwe w rozumieniu § 4 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia i skutkowały niedopuszczeniem do egzaminu. Zwrot takich opłat będzie następował zgodnie z § 24 ust 2 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do sekretariatu CMKE właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, wskazanego w harmonogramie egzaminów, w godzinach pracy sekretariatów. Dopuszcza się przesłanie oryginału pisemnego wniosku oraz załączników pocztową przesyłką listową lub przesyłką kurierską z zachowaniem wymaganego (co najmniej 21 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu) terminu dostarczenia. W przypadku przesyłania wniosków o dopuszczenie do egzaminu w sposób, o którym mowa powyżej, wyciąg pływania potwierdzający odbycie wymaganej praktyki pływania może być zastąpiony potwierdzonymi notarialnie kopiami odpowiednich stron książeczki żeglarskiej, łącznie ze stroną zawierającą dane osobowe właściciela tej książeczki. Przesyłanie wniosków i załączników w postaci elektronicznej reguluje przepis § 5 rozporządzenia.

Więcej informacji o wymaganiach dotyczących zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczeń o zaliczeniu części praktycznej szkolenia na stronach poświęconych morskim jednostkom edukacyjnym.

Opłaty za egzamin

Opłaty za egzamin, w zależności od miejsca przeprowadzania egzaminu prosimy wpłacać na konta:

Urząd Morski w Szczecinie
Narodowy Bank Polski O/O w Szczecinie
17 1010 1599 0028 9922 3100 0000

Urząd Morski w Gdyni
Narodowy Bank Polski O/O w Gdyni
92 1010 1140 0065 7822 3100 0000

W tytule opłaty prosimy zamieszczać: Rodzaj egzaminu (teoretyczny lub praktyczny), miejsce egzaminu, termin egzaminu, nazwa egzaminu, imię i nazwisko.

Przykład:  Egzamin teoretyczny Szczecin 11-12.09.2014 r. Dział pokładowy - poziom zarządzania. Imię Nazwisko.

Od 29 maja 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U z 2014 r., poz. 609) obowiązują nowe stawki opłat w zł.

Dowód uiszczenia wpłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku na egzamin CMKE. Za dowód wpłaty przyjmuje się bankowe potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie dokonania wpłaty w polskim urzędzie pocztowym. 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW
https://www.mir.gov.pl/media/4962/Harmonogram_egzaminow_II_polowa_2015_akt_03062015v2.pdf

 

PLIKI DO POBRANIA:
https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-morska/centralna-morska-komisja-egzaminacyjna/#Harmonogram 

 

Weryfikacja autentyczności dokumentów kwalifikacyjnych

Polska administracja morska, zgodnie z prawidłem I/2 paragraf 15 Konwencji STCW, umożliwia armatorom oraz biurom pośrednictwa pracy marynarzy weryfikację on-line autentyczności wydanych dyplomów.

Weryfikacji autentyczności dokumentów członków załóg statków morskich, wydawanych przez polską administrację morską, dokonać można poprzez System Kontroli i Informacji o Portach Polskich (system PHICS ).

Korzystanie z systemu jest możliwe po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, pozytywnej weryfikacji i uzyskaniu hasła dostępu.

 

Najnowsze informacje

Kursy

Planujemy kurs Ship Security Officer!!!

SSO 19-20.09.2019r.

Kursy

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO MARLINS

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO MARLINS

Kursy

Wykaz prowadzonych kursów w SDK

Nazwy w języku angielskim

Kursy

Kurs ITR

Nowe wymagania na kurs odnowienia Indywidualnych Technik Ratunkowych

Kursy

ODNOWIENIE - Kurs Zintegrowany - BASIC SAFTY TRAINING

kursy podstawowe (bezpieczeństwo, ITR, P/POŻ, medyczny elementarny)